ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นางสาวเตชินี ภิรมย์ โรงเรียนวังหินวิทยาคม - -
2 นายพจน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนชุมแพวิทยายน - -
3 นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์ อยู่สิงห์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส - -
4 นายพลสินธุ์ พรหมมูล โรงเรียนเมืองจากวิทยา - -
5 นางสาวยุพดี ปรีดี ร่องคำ - -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook