ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
2 นายอดุลย์ จันลา โรงเรียนซำยางวิทยายน -
3 นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านพุบอน -
4 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง โรงเรียนชุมแพวิทยายน -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook