ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
2 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง โรงเรียนชุมแพวิทยายน -
3 นายอดุลย์ จันลา โรงเรียนซำยางวิทยายน -
4 นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านพุบอน -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook