ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นายเดชชาติ สุขนิล โรงเรียนวัดโพธิ์งาม คุณภาพดีเยี่ยม
2 นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยาง โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น คุณภาพพอใช้
3 นายสมไชย กระต่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) -
4 นายสุชาย วิเศษสินธุ์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) -
5 นายชัยรัตน์ ทับบุรี โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook