ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คุณภาพดีเยี่ยม
2 นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" คุณภาพดีเยี่ยม
3 นางสาวประนอม ดอนแก้ว โรงเรียนเวียงมอกวิทยา -
4 นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook