ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ
1 นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง โรงเรียนวิเชียรมาตุ คุณภาพดี
2 นางอัมพร สงวนศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
3 นายสถาพร เพ่งพิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
4 นางยุภา พรเศรษฐ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
5 นายประจันทร์ หว่างสกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
6 นายยุทธพงศ์ ชนะศึก โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
7 นายประจันทร์ หว่างสกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
8 นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
9 นางวณิชยา วรานันตกุล โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
10 นายศักดิ์เลิศ ห่วงจริง โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
11 นายจิระศักดิ์ ชัยเพชร โรงเรียนวิเชียรมาตุ -
12 นางยินดี ขวัญนิมิตร โรงเรียนวิเชียรมาตุ -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook