ที่
หมวดหมู่
รายชื่อกิจกรรม
รายละเอียด
1 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
2 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
3 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
4 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
5 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
6 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
7 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
8 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
9 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน
10 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
12 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
13 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
14 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
15 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
16 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
17 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
18 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
19 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
20 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
21 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
22 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
23 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
24 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
25 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
26 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
27 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
28 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชน
29 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
31 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
32 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
33 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
34 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
35 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
36 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
37 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
38 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
39 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
40 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
41 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
42 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
43 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
44 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
45 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
46 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
47 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
48 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
49 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
50 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
51 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน
52 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
53 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
54 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
55 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
56 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
57 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
58 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
59 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
60 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
61 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
62 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
63 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
64 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
65 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
66 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
67 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
68 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง
69 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
70 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชน
71 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
72 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
73 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
74 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
75 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
76 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
77 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
78 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
79 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
80 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
81 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
82 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
83 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
84 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
85 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook