ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
1 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม กรรมการ
3 นายสุรพงษ์ วิริยะ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กรรมการ
4 นางเนาวรัตน์ ปินอำนาจ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กรรมการ
5 นางอุทัยวรรณ แก้วตะคุ อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กรรมการ
6 นายสายัณห์ สีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านคีรี กรรมการ
7 นายปุณยวีร์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา กรรมการ
8 นายจิรัฎ แจ่มสว่าง ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
9 นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อิำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต 42 กรรมการ
10 นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.เขต 42 กรรมการ
11 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 42 กรรมการและเลขานุการ


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook