ที่
หมวดหมู่
รายชื่อกิจกรรม
รายชื่อผู้ส่งผลงาน
โรงเรียน
1 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นายสมไชย กระต่ายทอง
2.นางวรัญญา พันธุวงศ์
1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
2.เมืองสุราษฎร์ธานี
2 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่ 1.นายนายวรณัฐ หมีทอง 1.หนองบัว
3 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายนฤเบศ ก้านดอกไม้ 1.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
4 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นางสาวสมสุดา จันทเจียง
2.นายนายปิยะนันท์ ธิโสภา
3.นายชยุต นามอยู่
4.นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร
5.นางจิราภรณ์ ทองละมุล
6.นายนิพนธ์ น้อยจินดา
7.นายพิษณุ วิจารจิตต์
1.โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
2.บ้านหนองแสง
3.โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
4.โรงเรียนบ้านพุบอน
5.โรงเรียนบ้านหนองผือ
6.โรงเรียนวัดทด
7.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
5 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นางอัมพร สงวนศักดิ์
2.นายสถาพร เพ่งพิศ
3.นายประจันทร์ หว่างสกุล
4.นายยุทธพงศ์ ชนะศึก
5.นายประจันทร์ หว่างสกุล
6.นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
7.นายศักดิ์เลิศ ห่วงจริง
8.นายจิระศักดิ์ ชัยเพชร
9.นางวณิชยา วรานันตกุล
10.นางยินดี ขวัญนิมิตร
11.นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง
12.นางยุภา พรเศรษฐ์
1.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
3.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
4.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
5.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
6.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
7.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
8.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
9.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
10.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
11.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
12.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
6 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่ 1.นายพงศธรณ์ ปรางค์ทอง 1.โรงเรียนหนองบัว
7 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นางสาวประนอม ดอนแก้ว
2.นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม
3.นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
4.นางสาวพิมพา ทิงิ้วงาม
1.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
2.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
3.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
4.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
8 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายอดุลย์ จันลา
2.นางสาวเตชินี ภิรมย์
3.นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
4.นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
1.โรงเรียนซำยางวิทยายน
2.โรงเรียนวังหินวิทยาคม
3.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
4.โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
9 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน 1.นายนิรันดร์ มะ 1.โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
10 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 สถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
12 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ 1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
13 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
14 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
15 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายนายปิยะนันท์ ธิโสภา
2.นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร
3.นายพิษณุ วิจารจิตต์
1.บ้านหนองแสง
2.โรงเรียนบ้านพุบอน
3.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
16 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นางยุภา พรเศรษฐ์ 1.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
17 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
18 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายพลากร ประสงค์ 1.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
19 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร
2.นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
3.นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
4.นายอดุลย์ จันลา
5.นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
1.โรงเรียนบ้านพุบอน
2.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
3.โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
4.โรงเรียนซำยางวิทยายน
5.โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
20 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
21 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่ 1.นางภรณี หลาวเพชร 1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
22 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
23 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
24 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
25 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
26 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายละไม สารี
2.นายไกรสร แก้วโลก
1.นครไทย
2.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
27 ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
28 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชน 1.นายนิรันดร์ มะ 1.โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
29 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1.นายชัยรัตน์ ทับบุรี
2.นางสาวลลิตา พลศิลป์
3.นายฆบฝาด หีมหวัง
4.นายณัฐวิทย์ ทองมงคล
5.นายศุภราช แก้วมีศรี
6.นางกัญญารัตน์ สุมนะ
1.โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
2.โรงเรียนวัดทด
3.โรงเรียนบ้านลำชิง
4.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
5.อนุบาลสุราษฎร์ธานี
6.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
31 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1.นายสมไชย กระต่ายทอง
2.นายสุชาย วิเศษสินธุ์
3.นายชัยรัตน์ ทับบุรี
4.นายเดชชาติ สุขนิล
5.นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยาง
1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
2.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
3.โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
4.โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
5.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
32 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1.นายนายวรณัฐ หมีทอง
2.นายเทเวศร์ ม่วงพลับ
3.นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์
4.นางสาวเตชินี ภิรมย์
5.นายพจน์ ชมภูวิเศษ
6.นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ
7.นายสถาพร เพ่งพิศ
8.นายยุทธพงศ์ ชนะศึก
9.นางสาวธมลวรรณ บุญช่วย
10.นางอัมพร สงวนศักดิ์
11.นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง
1.หนองบัว
2.หนองบัว
3.โรงเรียนวัดราชาธิวาส
4.โรงเรียนวังหินวิทยาคม
5.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
6.โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
7.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
8.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
9.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
10.โรงเรียนวิเชียรมาตุ
11.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
33 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1.นายชยางกูร ข้อยุ่น
2.นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
3.นายพจน์ ชมภูวิเศษ
4.นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
5.นางวรัญญา พันธุวงศ์
6.นายประเทือง พุ่มพฤกษ์
7.นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
8.นายฆบฝาด หีมหวัง
9.นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์
1.โรงเรียนซำยางวิทยายน
2.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
3.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
4.โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5.เมืองสุราษฎร์ธานี
6.โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม
7.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
8.โรงเรียนบ้านลำชิง
9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
34 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
35 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
36 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
37 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
38 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
39 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
40 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
41 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
42 ครูผู้สอน ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
43 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นายสมไชย กระต่ายทอง 1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
44 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
45 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
46 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
2.นายพิษณุ วิจารจิตต์
1.โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
2.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
47 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นางสาวยุพดี ปรีดี 1.ร่องคำ
48 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่ 1.นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา 1.โรงเรียนปรางค์กู่
49 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายราเมศ มุสิกานนท์
2.นายพลากร ประสงค์
1.โรงเรียนวัดราชาธิวาส
2.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
50 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นางสาวเตชินี ภิรมย์
2.นายสุรสิทธิ์ บุญครอง
1.โรงเรียนวังหินวิทยาคม
2.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
51 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน 1.นายนิรันดร์ มะ 1.โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
52 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
53 สถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 สถานศึกษาสังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน
54 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ 1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
55 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
56 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
57 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายกิตติศักดิ์ มครนันท์
2.นายพิษณุ วิจารจิตต์
1.โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
2.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
58 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
59 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่ 1.นายจิตตนาถ สิงห์โต
2.นางจารุวรรณ รัตนมาลี
1.โรงเรียนปรางค์กู่
2.ร่องคำ
60 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายพลากร ประสงค์ 1.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
61 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก 1.นายอดุลย์ จันลา 1.โรงเรียนซำยางวิทยายน
62 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ 1.นางภรณี หลาวเพชร 1.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
63 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดใหญ่
64 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดกลาง
65 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สพฐ. ขนาดเล็ก
66 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษ
67 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดใหญ่
68 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดกลาง 1.นายไกรสร แก้วโลก 1.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
69 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพม.สพฐ. ขนาดเล็ก
70 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดการศึกษาเอกชน 1.นายนิรันดร์ มะ 1.โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
71 ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับการส่งรอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
72 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 1.นายชัยรัตน์ ทับบุรี
2.นางช่อทิพย์ ม่วงทอง
3.นายอธิพงศ์ กำเพ็ชร
4.นายอวยพร มังษา
5.นายณัฐวิทย์ ทองมงคล
1.โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
2.โรงเรียนวัดบ้านกลับ
3.โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
4.โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
5.โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
73 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1.นายชัยรัตน์ ทับบุรี
2.นางสาวสมสุดา จันทเจียง
3.นายสมไชย กระต่ายทอง
4.นายสุชาย วิเศษสินธุ์
5.นายพลสินธุ์ พรหมมูล
1.โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
2.โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
3.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
4.โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
5.โรงเรียนเมืองจากวิทยา
74 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพป.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
75 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1.นางสาวเตชินี ภิรมย์
2.นายพจน์ ชมภูวิเศษ
3.นางสาวยุพดี ปรีดี
4.นายพลสินธุ์ พรหมมูล
5.นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์ อยู่สิงห์
1.โรงเรียนวังหินวิทยาคม
2.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
3.ร่องคำ
4.โรงเรียนเมืองจากวิทยา
5.โรงเรียนวัดราชาธิวาส
76 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัด สพม.สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 1.นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา
2.นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์
3.นายพจน์ ชมภูวิเศษ
4.นายชยางกูร ข้อยุ่น
5.นายกอบชัย จันทร์ศรี
6.นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์
1.โรงเรียนปรางค์กู่
2.โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
3.โรงเรียนชุมแพวิทยายน
4.โรงเรียนซำยางวิทยายน
5.โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
6.โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
77 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
78 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
79 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดการศึกษาเอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
80 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
81 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 1.นายวสุรงค์ พรหมคุณ 1.ร่มโพธิ์วิทยา
82 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
83 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
84 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
85 ครูผู้สอน สำหรับการส่งรอบที่ 2 ครูผู้สอน สังกัดศูนย์หุ่นยนต์เอกชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook