ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คุณภาพดี
2 นายสถาพร เพ่งพิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ คุณภาพดี
3 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คุณภาพพอใช้
4 นายยุทธพงศ์ ชนะศึก โรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรม
5 นางสาวธมลวรรณ บุญช่วย โรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรม
6 นางอัมพร สงวนศักดิ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรม
7 นายนายวรณัฐ หมีทอง หนองบัว -
8 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ หนองบัว -
9 นางสาวเตชินี ภิรมย์ โรงเรียนวังหินวิทยาคม -
10 นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส -
11 นายพจน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนชุมแพวิทยายน -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook