ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นางวรัญญา พันธุวงศ์ เมืองสุราษฎร์ธานี คุณภาพดี
2 นายสงกรานต์ ยืนยั่ง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คุณภาพดี
3 นายประเทือง พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คุณภาพดี
4 นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี คุณภาพพอใช้
5 นายฆบฝาด หีมหวัง โรงเรียนบ้านลำชิง -
6 นายชยางกูร ข้อยุ่น โรงเรียนซำยางวิทยายน -
7 นายพจน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนชุมแพวิทยายน -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook