ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นายชัยรัตน์ ทับบุรี โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) - - -
2 นางช่อทิพย์ ม่วงทอง โรงเรียนวัดบ้านกลับ - - -
3 นายอธิพงศ์ กำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท - - -
4 นายอวยพร มังษา โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย - - -
5 นายณัฐวิทย์ ทองมงคล โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ - - -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook