ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นายนิพนธ์ น้อยจินดา โรงเรียนวัดทด คุณภาพดีเยี่ยม
2 นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านพุบอน คุณภาพดี
3 นางจิราภรณ์ ทองละมุล โรงเรียนบ้านหนองผือ คุณภาพดี
4 นายชยุต นามอยู่ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม คุณภาพดี
5 นายพิษณุ วิจารจิตต์ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม
6 นางสาวสมสุดา จันทเจียง โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม -
7 นายนายปิยะนันท์ ธิโสภา บ้านหนองแสง -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook