ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นายชัยรัตน์ ทับบุรี โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) - - -
2 นางสาวสมสุดา จันทเจียง โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม - - -
3 นายสมไชย กระต่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) - - -
4 นายสุชาย วิเศษสินธุ์ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) - - -
5 นายพลสินธุ์ พรหมมูล โรงเรียนเมืองจากวิทยา - - -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook