ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นางสาวลลิตา พลศิลป์ โรงเรียนวัดทด คุณภาพดีเยี่ยม
2 นางกัญญารัตน์ สุมนะ อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) คุณภาพดีเยี่ยม
3 นายฆบฝาด หีมหวัง โรงเรียนบ้านลำชิง คุณภาพพอใช้
4 นายณัฐวิทย์ ทองมงคล โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม
5 นายศุภราช แก้วมีศรี อนุบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม
6 นายชัยรัตน์ ทับบุรี โรงเรียนวัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook