ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เหรียญ ผลอันดับ พิมพ์ใบประกาศ
1 นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา โรงเรียนปรางค์กู่ - - -
2 นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ - - -
3 นายพจน์ ชมภูวิเศษ โรงเรียนชุมแพวิทยายน - - -
4 นายชยางกูร ข้อยุ่น โรงเรียนซำยางวิทยายน - - -
5 นายกอบชัย จันทร์ศรี โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา - - -
6 นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" - - -


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook